Đô thị

TP.HCM: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Nhật Hòa23/02/2024 - 08:33

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2023 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 cần chấp hành triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phải xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động có liên quan, các mặt thuận lợi, khó khăn, các yếu tố đặc thù của Thành phố, không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự ổn định và phát triển của Thành phố.

2. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp tình hình thực tiễn.

3. Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố:

Kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và quy hoạch khác liên quan bảo đảm phù hợp với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình phát triển đô thị Thành phố trong giai đoạn tới.

Tổ chức xây dựng Phương án tổng thể, Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án; thông qua Đề án theo quy định. Trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết thông qua chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 – 2025, trong đó yêu cầu cụ thể đánh giá kỹ lưỡng các tác động, cân nhắc, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán xây dựng phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình, bước đi phù hợp tình hình, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện để bảo đảm sự tiếp nối giữa hai giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 - 2030, triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, phù hợp tình hình thực tiễn, các giải pháp phải quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024 để đầu năm 2025 tập trung cho đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp xã, bảo đảm ổn định đời sống và sự đồng thuận của Nhân dân địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; giải quyết về vấn đề tài sản, trụ sở làm việc... sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, gắn với đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn; bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ động báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin và có các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

4. Đảng đoàn HĐND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo HĐND thành phố kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của UBND thành phố và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

5. Ban Tổ chức Thành ủy: Chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết các tồn đọng về công tác cán bộ khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021; chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định phương án tổng thể, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp; chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định đề án của Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp đề xuất, kiến nghị giải quyết vướng mắc, khó khăn của cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

6. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, thống nhất thực hiện.

7. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp theo quy định điều lệ của tổ chức mình, phối hợp cấp có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

8. Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, nghị quyết của HĐND TP.HCM, kế hoạch của UBND TP.HCM đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và đúng lộ trình, tiến độ đề ra; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và định kỳ có báo cáo kết quả gửi Ban Tổ chức Thành ủy, UBND thành phố tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO