Dòng chảy

TP.HCM tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cao Huyền04/03/2024 - 13:47

Văn phòng UBND TP đã có Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP Phan Văn Mãi tại Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP.HCM và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

ctpvm.jpg
Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP Phan Văn Mãi

Thực hiện chủ đề năm 2024 của TP “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Chủ tịch UBND TP đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP tham mưu, triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 và Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bám sát Kế hoạch, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành với quyết tâm cao hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tập trung rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ban hành; đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính không còn phù hợp; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khung pháp lý cho Chuyển Đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng triển khai thống nhất trên địa bàn TP.HCM.

Tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý đáp ứng kịp thời yêu cầu đồng bộ, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài các nhiệm vụ chung nói trên, Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Cụ thể, Công an TP được giao chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng những giải pháp hiệu quả đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, tập trung rà soát, thống kê, đánh giá và cập nhật thông tin công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND TP tham mưu UBND TP chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong thẩm quyền quyết định, báo cáo, kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hỗ trợ tháo gỡ khắc phục khó khăn vướng mắc của TP trong quá trình triển khai Đề án 06. Tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp đơn vị nghiệp vụ liên quan các sở, ngành, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 cấp huyện, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã tăng cường kiểm tra, rà soát, thu thập, cập nhật, đồng bộ 100% nhân khẩu thường trú, nhân khẩu thực tế đang cư trú; các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, hội viên các hội và các đối tượng khác theo quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Văn phòng UBND TP tiếp tục rà soát đôn đốc các đơn vị triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, đặc biệt chú trọng 53 dịch vụ công thiết yếu (theo Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo đạt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được UBND TP phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các đơn vị tập trung tái cấu trúc quy trình, áp dụng dịch vụ công trực tuyến; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; giảm yêu cầu kê khai, xuất trình giấy tờ chứng minh nội dung thông tin; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu công dân đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức sắp xếp các Ban chỉ đạo gồm Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Ban chỉ đạo Đề án 06 theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ. Chủ động nghiên cứu tham mưu nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06; có lộ trình, phương pháp đào tạo chuyên sâu, phạm vi rộng trong các doanh nghiệp nhà nước, các hội, nhóm và trong nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an TP và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024; trong đó, tập trung triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu TP, đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 theo đúng quy định của pháp luật…

Sở Tài chính tham mưu trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về quy định mức phí, lệ phí trong thực hiện TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP; phối hợp các Sở, ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức dự trù, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan Đề án 06 trong năm 2024.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai Đề án 06 hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách triển khai thống nhất trên địa bàn TP. Chủ trì, phối hợp với Công an TP, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết thào gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công an TP tham mưu hoàn thành việc thu thập thông tin người lao động để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, hộ nghèo.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cập nhật liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy chứng tử, Giấy khám sức khỏe lái xe có mã số theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế phục vụ thực hiện dịch vụ công liên thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy chứng tử, Giấy khám sức khỏe lái xe để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trung tâm Chuyển đổi số TP chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND TP, Công an TP và các cơ quan có liên quan tiếp tục hoàn thiện, liên thông kết nối dữ liệu các Bộ, ngành với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố; triển khai vận hành các ứng dụng dùng chung thống nhất, trên cơ sở khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu dùng chung của TP, đảm bảo các hoạt động hành chính của TP cơ bản được sử dụng trên môi trường điện tử.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị quyết liệt trong công tác, chỉ đạo, điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đề án 06, chủ động, tập trung hoàn thành tốt công việc, giải quyết ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền đến Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06; trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương cần phát huy vai trò chủ động của tập thể, cá nhân đề xuất các giải pháp, cách làm hay trong việc xử lý, thực thi nhiệm vụ, kiến nghị các cấp, các ngành các giải pháp triển khai tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao.

Các Sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 phải rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; thực hiện nghiêm việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố và các ứng dụng dùng chung thống nhất trên toàn TP. Tập trung, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý đáp ứng kịp thời yêu cầu đồng bộ, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chi trả an sinh xã hội, thanh toán viện phí, học phí, thanh toán hóa đơn thuế…; tiếp tục rà soát số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến đảm bảo tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giao dịch thành toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, UBND thành phố Thủ đức và các quận, huyện đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND TP, Công an TP thực hiện có hiệu quả 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai hoàn thiện 35 mô hình điểm theo Kế hoạch của UBND TP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích thiết thực của Đề án 06, đặc biệt là Luật Căn cước; chủ động áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để vận động, khuyến khích người dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VNeID, chuyển đổi phương thức thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự từ phương thức trực tiếp sang thực hiện trên môi trường điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO