Dòng chảy

TP.HCM phấn đấu là một trong 5 địa phương đi đầu về thu hút và phát triển nhân tài

Song Hòa28/04/2024 - 07:28

TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch để phấn đấu sẽ là một trong 5 địa phương đi đầu của cả nước trong các chỉ số về thu hút và phát triển nhân tài.

ct2.jpg
Chính quyền TP.HCM luôn đề cao chính sách thu hút, đầu tư và đào tạo nhân tài

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề cao việc thu hút nhân tài vào cơ quan Nhà nước

Theo đó, Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2025 là ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài của Thành phố phù hợp với Chiến lược quốc gia và yêu cầu thực tiễn của Thành phố. Kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài gắn với đẩy mạnh thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút.

Năm 2025 thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước đạt ít nhất 10% so với tổng số tuyển dụng mới.

Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hằng năm.

Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

TP.HCM sẽ là một trong 5 địa phương đi đầu của cả nước trong các chỉ số về thu hút và phát triển nhân tài.

Về Nhiệm vụ và giải pháp, TP yêu cầu các đơn vị đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; Khuyến khích và phát hiện, tiến cử nhân tài; Nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; Tăng cường hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế về nhân tài; Xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp; môi trường sống văn minh, hiện đại; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thu hút, trọng dụng nhân tài; Khuyến khích tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chính sách nhân tài và xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm chính sách nhân tài; Thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho thu hút và trọng dụng nhân tài; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động nhân tài ở trong nước và nước ngoài

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành

ct.jpg
Việc tổ chức thực hiện được giao cho từng Sở, ngành...

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch. Chủ trì, tham mưu UBND TP tổ chức rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo đột phá trong xây dựng chính sách thu hút, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và tham mưu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

UBND TP đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo Kế hoạch. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố, các hội, đoàn thể liên quan phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phối hợp với các cơ quan thuộc UBND TP trong việc theo dõi, đóng góp ý kiến, phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu về chính sách thu hút nhân tài của Thành phố, tranh thủ và vận động sự tham gia cũng như đóng góp, hiến kế của lực lượng nhân sĩ, trí thức, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội, nhóm chuyên gia theo ngành, lĩnh vực, lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài trong cơ chế tham vấn, khơi gợi tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài của Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền thường xuyên về nội dung Kế hoạch gắn với thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông của Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức phổ biến, tuyên truyền thường xuyên về nội dung Kế hoạch gắn với thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Xây dựng các chuyên mục nhằm quảng bá, giới thiệu chính sách thu hút nhân tài của Thành phố đến các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, đội ngũ trí thức trong và ngoài nước. Thực hiện đúng và đầy đủ việc đăng tải các cơ chế, chính sách, thông báo thu hút, tuyển dụng nhân tài của Thành phố theo kế hoạch và phân công của cấp có thẩm quyền; đồng thời xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền thường xuyên về nội dung Kế hoạch tại các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố rà soát, tập hợp thông tin về các chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là các trường hợp có học hàm, học vị cao đang công tác tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu trên địa bàn Thành phố và các nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định để giới thiệu cho cấp có thẩm quyền xem xét, thu hút vào các vị trí mà Thành phố đang có nhu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền thường xuyên về nội dung Kế hoạch tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, các trường, trung tâm, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền thường xuyên về nội dung Kế hoạch tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. Tham mưu phân bổ ngân sách và hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị chi trả các chính sách đãi ngộ đối với nhân tài đã được thu hút. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan tiếp nhận và sử dụng nhân tài để đề xuất UBND TP xem xét, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác thu hút và phát huy năng lực nhân tài.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, quảng bá về chính sách thu hút của Thành phố đến các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, nghiên cứu viên xuất sắc, tiêu biểu (là người Việt Nam ở nước ngoài) để cấp có thẩm quyền xem xét, thu hút.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở - ngành Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận - huyện tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Song Hòa