Y học

Quy định về việc thực hiện các phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không giường nội trú

Cao Y 18/04/2024 - 10:29

Trong thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM đã thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là TT 43/2013/TT-BYT).

nhan.jpg
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều được khuyến khích đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật

Theo đó, Sở Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 TT 43/2013/TT-BYT để thẩm định năng lực thực hiện kỹ thuật cho các cơ sở khám, chữa bệnh khi có yêu cầu.

Tại Khoản 3, Điều 2, TT 43/2013/TT-BYT quy định “Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật không làm hạn chế sự phát triển kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” và tại Khoản 4, Điều 4 TT 43/2013/TT-BYT có nêu “Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật, thực hiện các kỹ thuật của tuyến trên…”. Trên cơ sở đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều được khuyến khích đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật, việc phân tuyến chuyên môn của Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư này không làm hạn chế sự phát triển chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám chữa bệnh.

Ngày 14 /3/2024, Bộ Y tế có gửi công văn số 324/KCB-QLHN hướng dẫn đối với việc phê duyệt danh mục kỹ thuật tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế phản hồi việc phê duyệt các danh mục kỹ thuật phân loại phẫu thuật, thủ thuật loại 1 và đặc biệt lần đầu tiên áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế khi đảm bảo điều kiện về tổ chức và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới; Điều kiện về cơ sở vật chất; Điều kiện về trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; Điều kiện về quy trình kỹ thuật.

Để tạo điều kiện cho các cơ sở có thể tự rà soát, đánh giá lại các điều kiện thực hiện các kỹ thuật thuộc chuyên khoa mắt, đặc biệt các kỹ thuật về phẫu thuật phaco, khúc xạ, Sở Y tế đã tổ chức các buổi họp với các chuyên gia về nhãn khoa, gây mê hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn để xây dựng Tiêu chí đảm bảo chất lượng khi thực hiện kỹ thuật chuyên ngành nhãn khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung hướng dẫn các cơ sở về các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, thuốc, quy trình kỹ thuật và kiểm soát nhiễm khuẩn. Tiêu chí này áp dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không giường bệnh nội trú gồm các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, liên chuyên khoa (gọi chung là phòng khám) có thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành nhãn khoa. Các tiêu chí được xếp thành 02 nhóm: Nhóm các tiêu chí chung dành cho tất cả các phòng khám và nhóm tiêu chí nâng cao dành cho các phòng khám có thực hiện các phẫu thuật như phaco, khúc xạ

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự rà soát, đánh giá triển khai thực hiện các tiêu chí này nhằm đảm bảo an toàn người bệnh. Đây cũng là cơ sở để Sở Y tế tổ chức giám sát, đánh giá tại các phòng khám. Đối với các phòng khám không đảm bảo các điều kiện thực hiện các kỹ thuật, phẫu thuật, Sở Y tế sẽ ban hành Quyết định thu hồi danh mục kỹ thuật đã được duyệt.

Tiêu chí đảm bảo chất lượng khi thực hiện kỹ thuật chuyên ngành nhãn khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không giường bệnh nội trú (phòng khám) trên địa bàn thành phố xem trực tiếp tại đây

Cao Y