Sống xanh

Cần Giờ lên kế hoạch trồng rừng gắn với tín chỉ carbon

Song Hòa 24/03/2024 - 18:29

UBND huyện Cần Giờ vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh. Trong đó, đề cập sâu đến đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon.

rung.jpg
Trồng rừng tại Cần Giờ

Kế hoạch, đề ra các nội dung phối hợp giữa UBND huyện và các sở ngành liên quan trong việc xây dựng và trình UBND Thành phố Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đảm bảo vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, tận dụng các cơ hội trong quá trình vận dụng Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thủ phát triển TP.HCM trên địa bàn huyện để thực hiện mục tiêu Xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một thành phố tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ Công tác phối hợp xây dựng Cần Giờ xanh: Phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố soạn thảo nội dung và tờ trình về Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, tổ chức lấy ý kiến các sở ngành thành phố trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt theo nội dung ký kết tại Biên bản số 53/BB-VNCPT ngày 23 tháng 8 năm 2023 (thực hiện từ tháng 02 năm 2024 đến tháng 5 năm 2024).

Đặc biệt, Kế hoạch đề cập sâu đến đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ Carbon chia theo giai đoạn. Trong đó, UBND huyện Cần Giờ giao Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ, Phòng Kinh tế rà soát, đề xuất và triển khai các nội dung trồng rừng theo các chương trình, kế hoạch hiện hành. Cụ thể:

Giai đoạn 2024 - 2025: Trồng rừng: 180 ha; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 200 ha; Chăm sóc rừng trồng giai đoạn 2016 - 2020: 150 ha.

Giai đoạn 2026 -2030: Trồng rừng: 280 ha; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 200 ha; Chăm sóc rừng trồng giai đoạn 2024 - 2025: 150 ha.

Đồng thời Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ, Phòng Kinh tế nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ dữ liệu về trữ lượng và hệ số chuyển đổi Carbon của các loài cây rừng ngập mặn tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ - TP.HCM nhằm góp phần triển khai nội dung xác định khả năng hấp thụ khí nhà kính trên địa bàn Thành phố cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng tín chỉ carbon theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026).

Đề xuất các giải pháp, biện pháp lâm sinh tỉa chăm sóc rừng Đước để nâng cao chất lượng rừng và tạo giá trị thẩm mỹ cho cảnh quan rừng, nâng cao chất lượng của hệ sinh thái đất ngập nước. Đề xuất và kiến nghị UBND Thành phố cho phép triển khai mô hình áp dụng các biện pháp lâm sinh chăm sóc rừng Đước thuần loại nhằm nâng cao chất lượng rừng Cần Giờ.

Về quy đổi các giải pháp xanh ra tín chỉ Carbon, UBND huyện Cần Giờ giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp triển khai đề án thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon sau khi UBND Thành phố ban hành theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Rà soát hiện trạng sử dụng các giải pháp xanh trong sản xuất, các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh, các trụ sở sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái, khu vực rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, tham mưu UBND huyện quy đổi ra tín chỉ carbon.

Song Hòa